ورمی کمپوست بیشه ی سبز

آن چه در مورد ورمی کمپوست باید بدانیم

انواع کرمهای خاکی:

کرمها فقط کرم نیستند. انواع متفاوت کرم‌های خاکی در فرورفتگی های مختلف زمین زندگی می کنند و اعمال (وظایف) مختلفی را انجام می دهند. در نتیجه کرمهای خاکی همگی دارای...
ادامه مطلب |  

طبقه بندی کرم های خاکی (Taxo nomy) :

کرمهای خاکی از لحاظ علمی طبقه بندی می شوند به حیواناتی که متعلقند به شاخه Annelida و رده Chaetopoda و راستة Oligochaeta. در این شاخه حدود ۱۸۰۰ گونه از کرمهای خاکی ...
ادامه مطلب |  

منافع کرم خاکی:

بسیاری از مردم کرمهای خاکی را بعنوان کار سرگرمی (ذوقی) و برای مصرف خودشان و یا بعنوان منبع درآمد پرورش می دهند. آنچه که بیشتر در منافع ورمی کالچر یا پرورش کرم بیشتر مورد توجه....
ادامه مطلب |  
آفتهای کرم خاکی و بیماری هایش :


کرمهای خاکی در معرض حمله، بوسیلة مقادیر متنوعی از آفتها هستند. هنوز اطلاعات در مورد مفهوم کامل رابطة بین کرم های خاکی و تغذیه کنندگان از آن و انگلهای آن کمیاب می باشد. دشمنان کرم های ....

ادامه مطلب |  

دریافت کد آمارگیر سایت